nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


30 ta' Ġunju 2024.
It-13 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq il-Mewt.
Inqumu Ħa Tiddi Fina l-Fidi

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Għerf. Għerf 1: 13-15. 2: 23-24.
Salm Responsorjali: Salm 29(30): 2. 4. 5-6. 11. 12a. 13b.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 8: 7. 9. 13-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 5: 21-43.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-qari tallum ifakkarna li Alla huwa s-Sid tal-ħajja u li l-iskop ta' din il-ħajja huwa li tgħix għal dejjem. 'Il-mewt mhux Alla għamilha; u lanqas togħġbu l-qerda tal-ħajjin.' Jekk inħarsu lejn il-Ġenesi naqraw li l-mewt daħlet frott il-gideb, il-qerq u 'l-għira tax-xitan.' L-ewwel qari mill-ktieb tal-Għerf jurina li l-ħajja hija prezzjuża għal Alla. Filwaqt li t-tieni qari jfissrilna li n-nies għanja ta' Korintu, mhux biss jistgħu ikunu ta' għajnuna materjali, imma din l-għajnuna tista' timliehom b'abbundanza ta' grazzji li tforni x-xewqat spiritwali tagħhom. San Pawl idaħħal il-prinċipju tal-ugwaljanza fejn l-għan prinċipali mhuwiex il-faqar imma l-qsim tar-riżorsi u ugwaljanza fi ħdan il-komunita' nisranija sabiex it-talb tagħhom ikun jista' jwassalhom wara mewthom fil-ġenna.

Illum insibu żewġ stejjer fil-vanġelu ta' San Mark li fihom naraw li l-ħolma ta' Alla kienet dejjem li juri mħabbtu għalina l-bnedmin permezz ta' Ibnu Sidna Ġesu' Kristu. Fil-vanġelu tallum insibu it-tielet u r-raba' miraklu irrakkontati qrib l-għadira tal-Galilija. Kull miraklu li Ġesu' jagħmel jurina l-qawwa ta' Ġesu' kemm fuq in-natura bħal meta ikkalma it-tempesta; kemm fuq ix-xitan, fit-tieni miraklu li nsibu fil-Galilija meta ħeles lil wieħed mxajtan kif ukoll fuq il-mard u l-mewt! Kull persuna tbati f'ċirkustanzi differenti tal-ħajja kif naraw f'dawn l-erba' mirakli irrakkontati f'dan il-vanġelu.

woman with issue of blood

Illum nisimgħu ukoll l-enfasi ta' San Mark fuq il-mess li f'dan ir-rakkont insibuh għal seba' darbiet. Il-folla tagħfas fuq Ġesu'; il-mara emmnet li xħin tmiss lil Ġesu', tfieq! Ġesu' jsaqsi darbtejn min missu u fl-aħħar insibu lil ġajru isaqsi lil Ġesu' biex imidd idejh fuq bintu. U wara insibu lil Ġesu' jaqbad id it-tfajla u jqajjimha mill-mewt. U kull darba kien hemm konsegwenza pożittiva fejn Ġesu' jgħallem, ifejjaq mill-mard u saħansitra jqajjem mill-mewt!

Punt ieħor interessanti fil-vanġelu tallum huwa li din hija l-unika darba li Ġesu' juża l-kelma 'binti'. Darba qal; "Kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla, dak huwa ħija, u oħti, u ommi."(Mk 3,34). Darb'oħra irrefera għal sħabu bħala 'dixxipli'. L-istudjużi jgħidu li setgħet kienet it-tama tagħha, il-fidi tagħha u forsi l-kuraġġ tagħha li wassal lil Ġesu' jsejħilha hekk.

Fl-ewwel storja insibu lil mara marida bit-tnixxiegħa tad-demm li "Kienet batiet wisq taħt ħafna tobba, u nefqet kulma kellha, u mhux biss ma swielha xejn, imma talli marret għall-agħar." Issa hi tgħid f'qalbha mingħajr ħafna storbju: "Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu nkun imfejqa" . Wara li ppruvat kull mezz possibbli ta' duwa, l-aħħar mezz kien att ta' fidi sħiħa fl-imħabba bla tarf ta' Ġesu'. Għall-mistoqsija ta' Ġesu' 'Min messni?', minkejja li setgħet baqgħet anonima, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. U qalilha: "Binti, il-fidi tiegħek fejqitek; mur bis-sliem, u kun imfejqa mill-marda tiegħek". Ġesu' jippreżentahielna illum bħala mudell tal-fidi. U min ikollu fidi imqar daqs żerriegħa tal-mustarda jgħix fis-sliem.

Gajrus' daughter

Fit-tieni storja Ġajru, isem mhux tant komuni f'San Mark, huwa figura importanti fis-sinagoga lokali fil-Galilija. Kien bniedem li wiċċu jtih u kellu influwenza kbira f'pajjiżu tant li hu kien meqjuż bħala wieħed mill-mexxejja ta' ulied Iżrael! Ġesu' qasam mill-parti magħrufa bħala dik tal-ġentili għan-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija fejn ulied Iżrael kienu jgħixu. X'ħin ra l-ħerqa tan-nies li jisimgħu, Ġesu' beda jgħallem f'daħla żgħira li insibu f'din l-istess Għadira fil-Galilija. Ġajru, inkwetat minħabba l-kundizzjoni serja ta' bintu, kien ġej minn komunita' lhudija. Għandna nifhmu li bħal dik il-mara li messet it-tarf tal-libsa ta' Ġesu', huwa wkoll għamel minn kollox biex ifejjaq lil bintu!! Issa, hu jinxteħet għarkuptejh u jibki quddiem Ġesu'. Kuntrarjament għall-qassisin il-kbar li qatt ma aċċettaw lil Ġesu' u t-tag&[295;lim tiegħu biex isir parti minn ħajjithom, hu jitolbu bil-ħerqa ħalli bintu tfiq; "Ejja qiegħed idejk fuqha, *5;alli tfiq u tgħix".F'kelma oħra rieda li tkun aħjar f'ħajjitha u ssalva!!

Il-fidi ma tiddependix mill-istat tal-ħajja tal-bniedem. Illum naraw dan il-kuntrast bejn raġel, uffiċjal pubbliku importanti fil-komunita' u mara komuni li tilfet kollox fit-tama li ssib kura ħalli terġa tingħaqad mal-komunita' li warrbitha! Wieħed karab ix-xewqa tiegħu quddiem Ġesu' direttament; l-oħra tersaq lejn Ġesu' fil-moħbi u fis-skiet! Kienu x'kienu iċ-ċirkustanzi, il-fidi mexxithom biex jersqu lejn Ġesu' fil-bżonn tagħhom! U irnexxielhom.

Naraw ukoll il-kuntrast taċ-ċirkustanzi. Ġesu' jkun għadu qed jitkellem u jisma' l-aħbar li t-tifla ta' Ġajru mietet. Iħeġġeġ lil Ġajru; "Tibżax, biss inti emmen." Hawn niftakar fl-ewwel kliem tal-qaddis papa San Ġwanni Pawlu II meta ħareġ għall-ewwel darba fil-gallerija tal-vatikan: "La tibżgħux; Ĉarrtu qlubkom għal Kristu." Ġesu' juża proċessi differenti. Imma dejjem hemm il-qawwa li toħroġ minnu u joffri l-bżonnijiet li jkunu utli għalina. Kien hemm ukoll il-bżonn li t-tifla tiekol wara li għaddiet minn dik il-battikata!!

Fl-evanġelju ta' San San Mark insibu dik li l-istudjużi jqisuh bħala s-'is-sigriet messjaniku' għaliex ħafna drabi insibu lil Ġesu' jwissi lil dawk li jkunu xehdu għal xi miraklu biex ma jgħidu lil ħadd. Mhux faċli issib l-iskop ta' dan! Imma jidher li dan sar biex jemfasizza li kull individwu, kemm dak li esperjenza l-miraklu, kemm dawk li kienu xhieda kif ukoll min jaqra l-vanġelu, jagħmel il-ġudizzju tiegħu stess dwar l-identita' ta' Ġesu' u jagħmel att ta' fidi personali biex jafferma lil Ġesu' bħala l-Iben ta' Alla u l-Messija.

"Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum". Illum Ġesu' qed jgħidilna biex inqumu ħa jiddi fina d-dawl ta' Ġesu' Kristu fil-fidi tagħna billi naħsbu iktar fuq il-kobor u t-triqat differenti ta' Alla għal kull bniedem. Inwarrbu il-'jien' mill-vokabularju tagħna u nibnu fuq l-maħfra u inqisu aktar il-b&onnijiet tal-proxxmu tagħna billi fina jaraw tama għall-ħajja aħjar. Inqumu ħa nemmnu iktar fil-providenza ta' Alla li jieħu ħsieb saħansitra għasfur tal-bejt u fjuri fil-widien u nemmnu li kull esperjenza isseħħ għall-ġid komuni. Inqumu ħa nemmnu li quddiem kull ċirkustanza, pożittiva jew negattiva, m'għandniex naqtgħu qalbna u bħal Ġajru u l-mara marida nippersistu b'fidi fl-imħabba ta' Alla. Fuq kollox, inqumu biex naċċettaw li aħna bnedmin dgħajfin u midinba maħbuba minn Ġesu' għax Hu jaf x'inhu l-aħ'jar għalina.

Inqumu biex ngħixu dak li darba skjava u ċittadina amerikana qalet: "Mhux se nħalli d-dawl ta' ħajti jiġi determinat mid-dlam ta' madwari".

U niftakru li "ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda għomor sħiħ l-imĥabba tiegħu."

Charles Spiteri.
charliespiteri@gmail.com

30 ta' Ġunju 2024.
It-13 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Kristu Jaħkem fuq il-Mewt.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb ta' l-Għerf. Għerf 1: 13-15. 2: 23-24.
Salm Responsorjali: Salm 29(30): 2. 4. 5-6. 11. 12a. 13b.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin. 2Kor 8: 7. 9. 13-15.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 5: 21-43.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Daħla:
adam and eve sin Permezz tad-diżubbidjenza ta' Adam daħal id-dnub u d-dnub iwassal għall-mewt. Permezz ta' l-ubbidjenza ta' Kristu daħlet il-grazzja u l-grazzja twassal għal ħajja. Iva, Ġesu' rebaħ fuq il-mewt u miegħu joħorġu rebbieħa dawk kollha li jemmnu fih għax kif insibu fi Ġwanni 3:16 " Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem ".

Il-Kelma:
L-ewwel qari, hu meħud mill-ktieb ta' l-Għerf, ktieb li nkiteb fl-aħħar seklu qabel Kristu. Inkiteb fil lingwa griega ġewwa Lixandra minn awtur anonimu u ndirizzat lil Lhud ta' Lixandra li biż-żmien kienu nsew il-lingwa ta' missirijiethom - il-Lhudi. L-iskop prinċipali ta' dan il-ktieb kien li jsaħħaħ lil dawn il-Lhud, li kienu jgħixu qalb il-pagani, fil-fidi tagħhom u d-drawwiet ta' missirijiethom u ma jiddakrux mill-paganizmu agressiv ta' madwarhom. Dan il-ktieb għandu valur għalina l-Insara tal-llum għax l-istess bħal Lhud ta' Lixandra ta' dak iż-żmien aħna ninsabu ngħixu f'soċjeta li aktar ma jgħaddi ż-żmien qed issir dejjem aktar pagana, soċjeta li qed dejjem tagħti aktar importanza lil flus u lil poter milli lil Alla.

Permezz ta' dan il-qari, l-awtur sagru qed jipprova jwieġeb għal żewġ mistoqsijiet. L-ewwel - Għalfejn ħalaqna Alla? Il-bniedem hu frott l-imħabba t'Alla. Alla ħoloq kollox għal bniedem iżda l-bniedem ħalqu għalih u għall-imħabba tiegħu. Il-bniedem hu l-quċċata tal-ħolqien u dan għax Alla ħoloq lil bniedem fuq ix-xbiha tiegħu, tah ruħ u ntellett sabiex jagħraf jiddistingwi u jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Alla ħoloq lil bniedem liberu. It-tieni mistoqsija hi : kif ġiet il-mewt? Il-mewt qatt ma kienet parti mill-pjan ta' Alla, il-mewt hi frott id-dnub u Alla huwa qdusija u tjieba nfinita. Il-mewt hi frott id-diżubbidjenza tal-bniedem, f'kelma oħra frott id-dnub, għax id-dnub hu diżubbidjenza għar rieda t'Alla. Alla ma ħoloqx il-mewt għax Alla huwa Alla tal-ħajjin.

Fis-Salm imbagħad, is-salmista jitkellem minn kif Alla kien fejqu minn marda li twassal għal mewt, Saħansitra għamel wiegħda li jekk ifiq imur it-tempju u joffri sagrifiċċju ta' radd il-ħajr. U issa jinsab fit-tempju biex iwettaq din il-wiegħda. Fl-istess ħin iħeħġeġ lil dawk ta' madwaru sabiex ifaħħru lil Alla għat tjieba tiegħu waqt li jxandar dak li Alla kien għamel miegħu.

Fit-tieni qari Pawlu jħeġġeġ lil Insara ta' Korintu biex ikunu ġenerużi u jagħmlu ġabra għall-insara foqra ta' Ġerusalemm. Bħala nsara huma kellhom jimitaw lil Ġesu' li għall imħabba tal-bniedem midneb u f'ubbidjenza sħiħa għar rieda ta' Missieru ftaqar tant li tneżża mill-glorja tiegħu u libes is-sura fqira tal-bnedmin biex jistagħnew huma. Għalekk Pawlu jħeġġighom igħinu lil insara ta' Ġerusalemm u b'dan il-mod igibu ruħhom ta' aħwa fi ħdan familja waħda. Wara kollox ir-rieda ta' Alla hi ċara - aqsam ħobżok ma' min hu bil-ġuħ, libbes lil għarwien u isqi lil min hu bil-għatx.

Fil-vanġ'elu Marku jippreżentalna żewġ mirakli kbar ta' Ġesu', il-fejqan ta' mara li kienet ilha tbagħti bit-tnixxija tad-demm għal tnax-il sena u l-qawmien mill-mewt tat-tifla ta' Ġajru.

Jesus heals sick woman

Fiż-żewġ każi Ġesu' juri lilu nnifsu bħala dak li jsalva, juri lilu nnifsu bħala t-tabib li jfejjaq u jagħti l-ħajja. Issa t-tnejn li huma, huma ħielsa minn dak li kien itaqqalhom u jxekkilhom. Ġesu' hu dak li jeħles lil bniedem minn dak kollu li jorbtu u jxekklu. Iżda biex aħna ninħelsu minn dak li jtaqqalna, sew jekk hu toqol fiżiku jew spiritwali, jeħtieġ li nkunu nies ta' fidi. Kemm il-fejqan tal-mara kif ukoll il-qawmien tat-tfajla kienu xi ħaġa mpossibli f'għajnejn in-nies, iżda għ'al Ġesu' xejn mhu mpossibli. Ġesu' hu l-awtur u s-sid tal-ħajja. Kemm il-mara kif ukoll Ġajru wrew fidi kbira f'Ġesu'.

Il-Ħsieb:
Min hu Ġesu' għalik? Temmen li Ġesu' huwa s-sid tal-ħajja? Il-mard jumiljana u l-mewt twerwirna u tkissirna, iżda mhux jekk nagħrfu min hu tassew Ġesu'. Mhux jekk nagħrfu u nżommu lil Ġesu' bħala t-tama tagħna għax Hu s-sid tal-ħajja. Għal dawk li għandhom il-fidi, l-mard isir mezz li permezz tiegħu nissieħbu fit-tbatijiet ta' Kristu u l-mewt il-bieb li jwassalna fi ħdan Kristu. L-aħħar kelma mhix tal-mewt iżda ta' Kristu.

Int temmen ħabib? Jekk ma temminx tiddispra fil-mard u quddiem il-mewt. Iżda jekk temmen int tgħix bit-tama ta' ħajja oħra aħjar minn din, ħajja ħielsa mill-mard u l-biża' tal-mewt.

Ġesu' jiena nafda fik.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

7 ta' Lulju 2024.
Il-14 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
Biex lil Kristu Nistgħu Nilqgħuh.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. E&380;ek 2: 2-5.
Salm Responsorjali: Salm 122(123): 1-2a. 2bċd. 3-4.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 12: 7-10.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 6: 1-6.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

14 ta' Lulju 2024.
Il-15 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
kInkunu Appostli -- Profeti.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għamos. Għamos 7: 12-15.
Salm Responsorjali: Salm 84(85): 9ab-10. 11-12. 13-14.
It-tieni Qari: Qari mil Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Efesin. Ef 1: 3-14.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk6: 7-13.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

F'dan il-Ħmistax –il Ħadd ta' matul is-sena nkomplu naqraw mill-vanġelu skont San Mark. Il-ħadd l-ieħor irrifflettejna fuq il-ħidma diffiċli tal-profeta. Il-messaġ*#289;ier tal-Kelma ta' Alla jiltaqa' ma kull tip ta' ċaħda u diffikulta. Marku donnu jrid jgħallimna, li meta Ġesu' jiltaqa' ma ntopp, aktar jissaħħaħ fil-ħidma u l-konvinzjoni tiegħu. Flok falliment, isservih ta' injezzjoni għal-aktar kontinwita. Hekk jidher mis-silta, li għandna għar-rifflessjoni llum. L-imblokk, li ltaqgħu miegħu f'Nazaret, mhux biss ma jaqtalgħomx qalbhom, imma jġib bidu u mod ġdid ta' evanġelizzazjoni. Minn issa l-quddiem, 'it-Tnax', uffiċjalment jiġu 'mibgħuta' biex iwettqu fil-prattika l-missjoni li qed javdalhom. Marku, qed iwassal il-messaġġ, lil membri tal-komunita li lilha ndirizza l-kitba tiegħu, biex fi żmien ta' 'nuqqas ta' suċċess jew persekuzzjoni', aktar għandu jkun hemm għaqda, u kulħadd jirsisti biex jaqsam, dak li jkun irċieva. B'hekk fi żminijiet iebsa u ta' prova, l-komunita aktar tingħaqad u tisaħħaħ.

Iż-żieda fid-doża ta' rifjut, l-ewwel, 'mill-mexxejja reliġjużi Lhud' u issa mill-'folla f'pajjiżu', jġiegħel lil Ġesu' jikkonċentra aktar fuq it-taħriġ u l-preparamenti ta' dawk li għażel għal miegħu. Wasal il-waqt, li jagħti responsabbilita akbar lit-Tnax. Dan kien l-iskop ta' l-għażzla tagħhom. " U għażel tnax li semmiehom appostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippridkaw" (Mk:3:14). 'Is-Saltna', li minn żerriegħa ċkejkna għad issir siġra mmensa jingħatala bidu, bi ħsieb ta' futur u tkomplija fis-sod. " U sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn " (V7). Din kienet il-prattika Lhudija biex dawn, ikunu 'xhieda', għal xulxin, f'kull ma jagħmlu u dak kollu li, jiltaqgħu miegħu. (Dewt.17:6; 19:15; Num.35:30 ).

JINQEDA....B'SEMPLĈI RAGĦAJ... Mal-mewt ta' Salamun, dak kollu li kien ħadem għalih missieru s-Sultan David, ġie fi tmiemu. Ħabta tas-sena 931qk. is-saltna inqasmet fi tnejn. Peress li l-Belt ta' &7288;erusalemm, bit-Tempju fil-qalba tagħha kien l-uniku post ta' kult konċentrat u dan inzerta fis-saltna ta' Ġuda, is-sultan ta' Israel, Jeroboham 1, fetaħ żewġ santwarji, biex niesu ma' jibqgħux jmorru jqimu lil-JaħweH hemmhekk. Dawn is-santwarji kienu, wieħed f'Betel u l-ieħor f'Dan. Huwa f'dan ta' l-ewwel, ġewwa Betel li se teħodna s-silta ta' l-1 Qari li nisimgħu llum meħuda mill-Ktieb tal-Profeta Għamos (7:12-15). Dan il-profeta kien bniedem umli u sempliċi, b'ebda professjoni, ħlief dik ta' ragħaj.

Qegħdin fit-8 seklu qk. fi żmien is-sultan Jeroboham II (783-743qk), li saltna reġgħet qamet u kienet fl-aqwa tagħha. Kienu akkwistaw lura l-artijiet li kienu ntilfu, u aktar (2Sl.14 :25). Kien iż-żmien, li din is-saltna laħqet l-għola quċata tas-setgħa. Dan ġab ġid, progress u prosperita. Imma, bħalma jiġri dejjem, dan wassal ukoll għal inġustizzji u korruzzjoni bla rażan. Il-ġid waqa' f'idejn ftit kbarat u ta' madwarhom. Dawn l-għonja u s-setgħana kienu jgħakksu kemm jifilħu lill-familji foqra, kienu jqarrqu bihom b'kull mezz possibbli. Barra min hekk kienu jisilħulhom l-ftit li jkollhom f'imgħaxijiet inġusti. Kif setgħu jogħġbu lil Mulej, il-festi reliġjużi u s-sagriffiċċji, li kienu joffrulu? Din kienet is-sitwazzjoni meta daħal fix-xena Għamos madwar is-sena 750qk. Biex nifhmu sew is-silta, irridu nżommu f'moħħna, li Għamos kien minn Tekugħa, raħal fis-saltna t'isfel 'ta' Ġuda' (1:1), imma Alla ried li l-ħidma tiegħu, kellu jwettaqha fis-Saltna 'ta' Fuq' . It-twiddib ta' Għamos qarashom fil-laħam il-ħaj tant, li heddewħ, nfamawh bi tradiment u tixwix, u li kien qed iħabbar għal qliegħ tal-flus. Jikkonfrontah direttament, il-Qassis il-Kbir tas-Santwarju, Amasija, biex ikeċċih minn arthom. " Itlaq lejn l-art ta' Ġuda, u ħobżok kulu hemm " (V.12). Imma il-Profeta jiddefendi lilu nniffsu...u l-ministeru tiegħu.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

21 ta' Lulju 2024.
Is-16 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
L-Isqfijiet: Ir-Ragħajja tal=Knisja.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ġer 23: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 22(23): 1-3a. 3b-4. 5. 6.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Efes 2: 13-18.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 6: 30-34.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Dun Anton Mallia Borg.
vinbonnici@gmail.com

3 ta' Lulju 2024.
It-3 Ħadd ta' matul is-Sena. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Korintin.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann