nativity scene

Xi Links Importanti


Abraham


Mose'


Isaija


Eżekiel


Ġeremija


San Pawl


Riflessjoni fuq
il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.


10 ta'Diċembru 2023.
It-2 Ħadd ta'l-Avvent. Sena B.
Nindmu u Ninbidlu.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 40. 1-5. 9-11.
Salm Responsorjali: Salm 84(85). 8-9ab. 10-14.
It-tieni Qari: Qari mit-Tieni Ittra ta'San Pietru Appostlu. 2 Piet 3: 8-14.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mark. Mk 1: 1-8.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

IL-KELMA:
L-ewwel qari tagħna hu meħud mit-tieni Isaija. ll-poplu Lhudi jinsab fl-eżilju f'Babel bla tama li għad jirritorna lura lejn art twelidu. Iżda permezz ta'dan il-qari tfeġġ it-tama u għallura ma jaqtax qalbu għax Alla għadu jħobbhom.

cyrus the great Cyrus the Great

Fil-verita, din is-silta kellha tferra─ž lil poplu Lhudi għax twiegħed il-ħelsien u r-ritorn lejn art twelidhom. Alla jaħfer u jinsa d-dnubiet u l-ingratitudni tal-poplu. Alla hu l-awtorita divina u għandu f'idejħ l-istorja tal-bniedem. Dak li jrid Alla jseħħ. Alla ried li tinqered Ġerusalemm u hekk seħħ, u issa Alla jrid li l-poplu tiegħu jirritorna lura lejn art twelidu u hekk se jseħħ. Alla jqajjem poplu ġdid, il-Persjani u lis-sultan Ċiru l-Kbir u permezz ta'dan is-sultan mhux biss jeqred lil Babel imma jeħles lil poplu Lhudi mit-turufnament ġewwa Babel. Il-poplu jirritorna lura u jinbnew mill-ġdid Ġerusalemm u t-tempju.

U għallura, Alla, biex jiffaċilita r-ritorn tal-poplu f'artu ser jiftaħ triq quddiem il-poplu tiegħu. Kull ostaklu jiġi mwarrab biex hekk isseħħ ir-rieda t'Alla - dik li l-poplu jirritorna qawwi u sħiħ f'art twelidu. Għalhekk l-awtur ixebbaħ lil Alla ma ragħaj. Ir-ragħaj mhux biss jieħu ħsieb jipproteġi n-nagħaġ tiegħu imma jieħu ħsieb jipprovdilhom il-meħtieġ tagħhom. Imma mhux biss għax Alla ser ikun ma dawk li ma jifilhux għal mixja twila lura lejn art twelidhom - lil dawn Alla ser iwiżinhom ħalli jaslu.

Is-salm tagħna llum inkiteb wara li l-poplu rritorna lura mill-eżilju fis-sena 538 qabel Kristu. Meta rritornaw lura kellhom iħabbtu wiċċhom ma ħafna problemi - bliet u rħula mġarfin, Ġerusalemm u t-tempju mġarfin, raba żdingat u tfixkil mill-ġnus ġirien li kienu serqulhom l-aktar artijiet fertili. Biex tkompli tagħqad dan kien żmien ta'nixfa kbira u għallura l-poplu jitlob lil Alla sabiex igħinu jqum fuq saqajh. Is-salmista juri l-konvinzjoni tiegħu li Alla ser iberikhom bis-sliem u l-prosperita.

jews return from exile

Jews return from exile

Fit-tieni qari, meħud mit-tieni ittra ta'San Pietru, l-awtur lill-ewwel insara jgħidilhom li għal Alla elf sena hu bħal jum wieħed biss. Dawn l-ewwel insara kienu jemmnu li r-ritorn ta'Ġesu'kien wieħed iminenti, iżda dan ma kienx il-każ. Għalhekk l-awtur iħeġġiġhom sabiex ikunu dejjem lesti għax il-jum li fih jirritorna Ġesu'jiġi bħal ħalliel u għalhekk għandhom ikunu lesti sabiex meta jiġi Bin il-Bniedem ikunu " bla tebgħa u bla ċanfira".

John the Baptist

Fil-vanġelu mbagħad Marku jikwota mill-ewwel qari ta'Isaija. Il-Battista, bil-predikazzjoni tiegħu, huwa dak li qed iħejji t-triq - it-triq għal miġja tal-Messija. Fl-antik meta s-slaten kienu ser iżuru xi belt kienu jibagħtu l-messaġġiera qabilhom biex iħabbru dan l-avveniment u hekk qed jagħmel Alla - qed iħabbar il-miġja ta'Ibnu permezz tal-messaġġier tiegħu Ġwanni l-Battista. Il-Battista ma kienx profeta bħal l-oħrajn. Il-profeti l-oħra tkellmu mill-Messija imma Ġwanni mhux biss tkellem mill-Messija imma saħansitra pponta lejħ - urieħ lilna. Il-Battista kien iħabbar lil Messija mhux bil-fomm biss imma anke bil-mod ta'ħajja - ħajja axxetika, ħajja ta'penitenza u qdusija.

IL-ĦSIEB:
Fl-ewwel qari smajna kif Alla jgħin lid-dgħajfa sabiex jaslu. Imma aħna jeħtieġ ngħinu lilna nfusna wkoll. Alla jgħina billi jagħtina l-grazzja tiegħu u aħna ngħinu lilna nfusna billi nikkoperaw mal-grazzja t'Alla. Dan ifisser li jien nimxi dik it-triq li twasslna fi ħdan il-Missier kemm il-darba jien nagħti każ il-kelma tiegħu għalija. Il-kelma tal-Battista kienet twassal għall-indiema u l-magħmudija.

Issa aħna l-magħudija ħadniha u sta għalina li aħna issa ngħixu l-fidi tagħna b'perswazjoni. Il-Battista jgħidilna sabiex nidrittaw il-mogħdija. Dan nagħmlu meta ngħix ir-rieda t'Alla għalija. Ħabib, jekk qed tgħix ħajja ta'kompromess għallura jeħtieġ li tidritta r-rotta, jeħtieġ li tagħmel eżami tajjeb tal-kuxjenza. Ftakar li l-jum li fih inħabbtu wiċċna ma Bin il-bniedem għal ġudizzju hu reali u jaf jiġi fuqna ħin bla waqt.

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

17 ta' Diċembru 2023. Sena B.Il-Fqar Jikbu il-Ferħ ta' Alla.
It-3 Ħadd ta' l-Avvent.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 61: 1-2a. 10-11..
Salm Responsorjali: Salm Lq: 46-48. 49-50. 53-54.
It-tieni Qari: Qari mill-Ewwel Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Tessalonkin. 1Tess5: 16-24.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann. Ġw 1: 6-8. 19.28

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Spiter.
charliespiteri@gmail.com

24 ta'Diċembru 2023.
Ir-4 Ħadd ta'l_Avvent. Sena B.
Ġ:esu' Bin David.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Samuel. 2Sam.7: 1-5. 8b-12 14a. 16.
Salm Responsorjali: Salm 89(90): 2-5. 27. 29..
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lir-Rumani. Rum 16: 25-27.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 1: 26-38.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Leli Muscat.
lelimuscat@gmail.com

31 ta' Diċemn#bru 2023.
Il-Familja Mqaddsa ta' Ġ:esu', Marija o Ġużeppi. Sena B.
.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Ġ:enesi. Ġeen 15: 1-6. 21: 1-3.
Salm Responsorjali: Salm 104(105). 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra lill-Lhud. Lhud 11: 8. 11-12. 17-19.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Luqa. Lq 2: 22-40.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

7 ta' Jannar 2024.
L-Epifanija tal-Mulej. Sena B.
Ġejna mil-Bagħod biex Naduraw lill-Mulej.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 60: 1-6.
Salm Responsorjali: Salm 71(72): 1-2. 7-8. 10-11. 12-13.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Efesin. Ef 3: 2-3a. 5-6.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 2: 1-12.

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Il-Logutenent Kurunell Gilbert Emiljo serva bħala uffiċjal pubbliku fl-Akkademja ta' l-Airforce Amerikana fl-istat ta' Colorado. Hu kien ukoll artist ta' fama. Sa mis-snin 1960 kien jagħmel ħiltu fl-iskultura tal-wiċċ ta' Kristu. Waqt li jkun jaħdem kien jieħu okkażjoni li jispjiega lill-pubbliku it-teknika u l-ispiritwalita' tal-ħidma tiegħu. L-ispiritwalita' tiegħu kien jistqarrha b'mod li kien jistqarr li hu biss strument mhux jistħoqqlu li jwettaq din l-arti hekk nobbli. Jistqarr ukoll kemm fil-fiżiku li tiegħu l-għaraq kien ixaqq bil-qawwi għalih. Darba minnhom waqt li kien jiskolpixxi figura ta' Kristu f'Texas ikkalkula li tilef madwar tmien libbri mill-piż tiegħu. Il-ħsieb tiegħu fil-festa ta' l-Epifanija kien li juri lill-akbar numru ta' nies is-sbuħija tal-wiċċ ta' Ġesu' tfajjel. F'din il-festa qed niċċelebraw u nfakkru din il-ġrajja.

Il-kelma Epifanija tfisser manifestazzjoni jew turija. Il-Mulej Alla poġġa kewkba speċjali tiddi fis-sema biex dawk l-għorrief astronomi li nsejħulhom il-Maġi biex jgħinhom jaslu fil-post fejn kien jinsab l-imwieled Messija dak Alla li sar bniedem f'sura ta' tarbija. Permezz ta' dawn l-astronimi ried juri jew jimmanifesta lid-dinja dak li nitolbu fil-festa ta' llum: "Missier inti ridt turi lill-ġnus lill-istess Ibnek permezz ta' kewkba'.

L-ewwel qari tal-quddiesa ta' llum għdna silta mill-profeta Isaija. Fiha hu juri l-ilment ta' l-abitanti ta' Ġerusalemm qegħdin jgħixu donnhom fid-dlam. Isaija jfakkarhom li l-mixja tagħhom fid-dlam sejra tintemm; xewqithom li jaraw tiddi fosthom il-glorja tal-Mulej sejra titwettaq. Bassar erħilu jxandar: "Qum belt ta' Sijon, id-dawl u d-dija tal-Mulej ser tostrok u tiddi fuqek; iddawwal inti u dawwal lil ħaddiehor u l-popli kollha jimxu fid-dawl tiegħek. Ġerusalemm sa mill-bidu tal-ħolqien kienet mistura fil-ħsieb tal-Ħallieq; "Meta kont noħloq is-smewwiet u nwaqqaf l-art, inti kont fil-ħsieb tiegħi u għedtlek Inti l-poplu tiegħi" (Is51,16) li ser tkun il-belt li fiha jinġabru l-ġnus kollha, il-belt fejn titwettaq il-laqgħa tal-popli. Din ix-xena timla l-qlub bil-hena, din il-belt qisha għarusa żagħżuha f'jum il-festa tat-tieġ tagħha, l-għaxqa tat-Trinita' qaddisa.

Dun Anton Malia Borg.
vinbonnici@gmail.com

2 ta'April 2023.
It-13-il Ħadd ta'matul is-Sena. Sena A.
Id-Daħla Solenni tal-Mulej f'Ġerusalem.

L-ewwel Qari: Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. Is 50: 4-7.
Salm Responsorjali: Salm 21(22): 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
It-tieni Qari: Qari mit-Ittra ta'San Pawl Appostlu lill-Filistin. Fil 2: 6-11.
Vanġelu: Qari mill-Evanġelju skond San Mattew. Mt 26: 14-27. 66

Biex aktar tapprezzaw dawn ir-riflessjonijiet nissuġġerulkom taqraw is-siltiet indikati.

riflessjoni

Charles Debono.
debono.charles@gmail.com

Painting - San George Preca

San Ġorġ Preca


Talba lil San Ġorġ Preca

O Alla inti sejjaħ, lis-saċerdot tiegħek għall-ministeru ta'
l-Evanġelizzazzjoni, agħtina nitolbuk li mħeġġin bil-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll naħdmu bla heda
għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-għadd ta'dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen


Saint Matthew

San Mattew


Saint Mark

San Mark


Saint Luke

San Luqa


Saint John

San Ġwann